Juridische kennisgeving

Website-editor

De website lvs-management.be wordt uitgegeven door de vennootschap LVS Management BV met een kapitaal van 20.000,00 euro, ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder nummer 0668.926.945 en gevestigd te 17 Groeneweg, 9320 Aalst, België.

Intracommunautair BTW-nummer: BE 0668.926.945

De directeur van de publicatie is Merlin DERAMAIX.

Hosting van de website

De host van de website lvs-management.be is de onderneming o2switch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Chemin des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk.

Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en vrijwaringsclausules.

Deze site kan links naar andere websites bevatten. LVS Management aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere sites dan die binnen haar domein.

Deze gehele site valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten, iconografische en fotografische voorstellingen en redactionele inhoud. De vermelde merken behoren toe aan hun respectieve eigenaars.

De reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur. U verbindt zich ertoe deze site niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die verboden zijn door de wet of door de juridische en/of contractuele kennisgevingen.

Veiligheid

De op de inschrijvings- of raadplegingssite toegankelijke informatie circuleert in gecodeerde vorm op de telecommunicatienetwerken. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt alle hem ter beschikking staande veiligheidsmiddelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te bewaren.

LVS Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de onthulling, zelfs onvrijwillig, van de uitgewisselde informatie of het niet-gebruik door de cliënt van de beveiligingsmiddelen.

Kwaliteit en gebruik van informatie

LVS Management streeft ernaar betrouwbare, geverifieerde en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken. Ondanks de vele inspanningen die zijn geleverd om dit doel te bereiken, kunnen er toch fouten of omissies voorkomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de op lvs-management.be beschikbare informatie oordeelkundig te gebruiken. Bijgevolg raadt LVS Management u aan de op zijn site verzamelde informatie te controleren alvorens een beslissing te nemen over het gebruik ervan.

Cookies

LVS Management gebruikt cookies om het gebruik van de site te analyseren en de aanwezigheid op de site te verbeteren. LVS Management kan dus het gebruik van de site door elke gebruiker volgen. Cookies maken ook een betere analyse van de verkeerspatronen van de site mogelijk. LVS Management volgt niet het pad van gebruikers buiten de site. De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat derden die advertenties of informatie integreren ook hun eigen cookies kunnen gebruiken.

De gebruiker geeft LVS Management toestemming zijn of haar IP-adres te gebruiken om incidenten op haar server vast te stellen, haar site te beheren of om algemene demografische informatie te verzamelen.

LVS Management gebruikt ook cookies die bedoeld zijn om het navigeren op de site en het verlenen van online diensten te vergemakkelijken, zoals “gebruikerssessie”-cookies.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn gesteld van deze cookies en geeft LVS Management toestemming deze te gebruiken. Hij kan zich echter, indien hij dat wenst, tegen de registratie van deze cookies verzetten door de op zijn systeem geïnstalleerde browser zodanig in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor de komst van een cookie en dat hij de mogelijkheid heeft om de komst ervan te weigeren.

Het weigeren van cookies verhindert echter niet de toegang tot en het gebruik van de site en zijn diensten.

Cookies worden 13 maanden bewaard.

Hoe kan ik cookies deactiveren?

Het is mogelijk om uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het is echter belangrijk op te merken dat door het uitschakelen van cookies uw login en wachtwoord niet langer op een website worden opgeslagen.

Voor Internet Explorer :

1. Open het menu Extra en vervolgens Internetopties.
2. Klik op het tabblad Privacy, dan onder Instellingen,
3. Schuif de schuifregelaar omhoog om alle cookies te blokkeren of omlaag om alle cookies toe te staan,
4. Klik op OK om af te sluiten.

Voor Chroom:

1. Klik op het menu van Google Chrome
2. Selecteer Instellingen.
3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
4. Klik in de Privacy-sectie op de knop Inhoudsinstellingen.
5. Selecteer in het gedeelte “Cookies” de optie “Alle cookies blokkeren”.

Voor Firefox :
1. In het menu “Extra” selecteert u Opties.
2. Selecteer het paneel Privacy.
3. Onder “Retention Rules”: om de aangepaste instellingen voor geschiedenis te gebruiken.
4. Vink het vakje “Cookies accepteren om cookies uit te schakelen” uit
5. Klik op OK om het “Opties” venster te sluiten

Voor Safari:
1. Open het menu rechtsboven
2. Selecteer Voorkeuren en dan Privacy
3. Naast “Blokkeer Cookies”, vink “Altijd” aan.
4. Als u alle cookies wilt zien die op uw computer zijn opgeslagen, klikt u op “Details”.
5. Sluit het venster.

Voor Opera:
1. Klik op Voorkeuren
2. Klik dan op Geavanceerd
3. Selecteer dan Cookies
4. Je hebt verschillende keuzes:
5. Cookies accepteren: Alle cookies worden geaccepteerd (standaard)
6. Accepteer alleen die van de site die ik bezoek: Cookies van derden van een domein buiten de site die ik bezoek worden geweigerd
7. Accepteer nooit cookies: Alle cookies worden geweigerd

Afbeelding krediet